Acatistul Sfântului Cuvios Gherasim din Kefalonia

(16 August și 20 Octombrie)

Preotul face începutul obişnuit: Binecuvântat este Dumnezeul nostru…

Strana: Amin. Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul bunătăţilor și Dătătoruie de viață, vino și Te sălăşluieşte întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuieste, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi.(de trei ori).

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre pentru sfânt Numele Tău.

Doamne, miluieşte (de trei ori). Slavă … Și acum…

Tatăl nostru, care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, fie voia Ta, precum în cer așa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.

Preotul: Că a Ta este Împărăţia…

Troparele de umilință:

Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ție, ca unui Stăpân, noi păcătoșii robii Tăi, miluiește-ne pe noi.

Slavă…

Doamne, miluiește-ne pe noi că întru Tine am nădăjduit; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută și acum ca un Milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri; că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău; toți, lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm.

Și acum…

Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, căci tu ești mântuirea neamului creștinesc.

Crezul

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute.

Și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii; Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut; Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi. Și s-a suit la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui împărăţie nu va avea sfârşit.

Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci.

Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică. Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor. Și viața veacului ce va să fie. Amin.

Troparul Sfântului Cuvios Gherasim din Kefalonia  ( glasul al 4-lea) :

Vieţuitor al pustiului, ocrotitor al ortodocşilor şi înger în trup, vindecător şi de Dumnezeu purtător te-ai arătat nouă. Pentru aceasta noi, credincioşii, te lăudăm pe tine, dumnezeiescule Gherasim, că în chip vrednic ai dobândit de la Dumnezeu tămăduiri şi harul veşnic şi îi vindeci pe cei bolnavi, pe demoni îi alungi, iar celor ce te cinstesc pe tine le izvorăşti tămăduiri. Vlăstar dumnezeiesc al Peloponesului şi comoară neprădată a Kefaloniei, lauda cea mare a întregii Elade, Sfinte Gherasim de Dumnezeu purtătorule, ocroteşte pe robii tăi!

Condacul 1:

Pe robul lui Dumnezeu Sfântul Gherasim, care prin mulţimea nevoinţelor sale a primit cununa cea nestricăcioasă, pe cel care prin sfintele sale moaşte revarsă râuri de tămăduiri, veniţi, credincioşilor, să-l lăudam într-un glas, zicând: Bucură-te, Sfinte Gherasim, zid nesurpat de uneltirile diavoleşti!

Icosul 1:

Viaţa ta a fost o viaţă răstignită, Sfinte al lui Dumnezeu, că lepădând poftele lumeşti ai luat crucea lui Hristos asupra ta, iubind nevoinţa şi defăimând trecătoarele desfătări. Învăţându-ne de la tine să mergem pe calea Evangheliei şi a rugăciunii, îţi zicem cu inima smerită:

Bucură-te, că pământul Trikalei l-ai binecuvântat;

Bucură-te, că din copilăria ta ai mers pe calea virtuţilor;

Bucură-te, că în insula Zakintului te-ai îndeletnicit cu rugăciunea;

Bucură-te, că mai apoi în Grădina Maicii Domnului ai viețuit;

Bucură-te, că în Kapsala ai dus viață pustnicească;

Bucură-te, că împreună cu sfinţii aghioriţi o lauzi pe Născătoarea de Dumnezeu;

Bucură-te, că te-ai învrednicit să te închini la Locurile Sfinte;

Bucură-te, că în Biserica Sfântului Mormânt ai primit mângâiere cerească;

Bucură-te, că, aprinzând acolo candele, ai aprins şi candela inimii tale;

Bucură-te, că fiind hirotonit preot, nu ţi-ai împuţinat nevoinţele;

Bucură-te, că, întorcându-te în Zakint, în peşteră ai vieţuit;

Bucură-te, că în Kefalonia ai fost trimis de Dumnezeu;

Bucură-te, Sfinte Gherasim, zid nesurpat de uneltirile diavoleşti!

Condacul al 2-lea:

Ocrotitor al drept-credincioşilor te-ai arătat, Sfinte, risipind mrejele ereticilor apuseni, care căutau să atragă lumea în înşelare. Că prin tăria cuvântului şi prin mulţimea minunilor ai închis gurile ritorilor mult-vorbitori, cântându-I lui Dumnezeu Cel în Treime lăudat: Aliluia!

Icosul al 2-lea:

Şi după moartea ta ai fost prigonit de cărturarii şi preoţii slujitori ai papei, că nu voiau să recunoască sfinţenia ta şi darul dat ţie de Dumnezeu prin neputrezirea sfintelor tale moaşte, care stătuseră în pământ mai mult de doi ani şi fuseseră descoperite întregi şi binemirositoare. Trupul tău binecuvântat a fost îngropat iarăşi în pământ, spre mâhnirea credincioşilor, dar nu după multă vreme a fost pus în biserică spre închinare, spre bucuria celor care te lăudau, zicând:

Bucură-te, că prigonitorii sfintelor tale moaşte au fost ruşinaţi;

Bucură-te, că prin neputrezirea trupului te-ai arătat templu al Duhului Sfânt;

Bucură-te, semn de netăgăduit al Învierii Mântuitorului Hristos;

Bucură-te, mângâiere a sufletelor râvnitoare de sfințenie;

Bucură-te, mustrătorule al celor care defaimă predaniile Sfinţilor Părinţi;

Bucură-te, că prin minuni ai ruşinat propovăduirea catolicilor;

Bucură-te, că pe hoţul care a spart geamul raclei tale l-ai pedepsit;

Bucură-te, cel ce îi pedepseşti pe cei care batjocoresc Biserica lui Hristos;

Bucură-te, aprig duşman al schismelor şi ereziilor;

Bucură-te, îndreptător al celor rătăciţi pe calea adevărului;

Bucură-te, că pe mulţi i-ai adus la cunoaşterea dreptei credinţe;

Bucură-te, povăţuitorule al preoţilor pe calea mărturisirii adevărului;

Bucură-te, Sfinte Gherasim, zid nesurpat de uneltirile diavoleşti!

Condacul al 3-lea:

Cine poate spune mulţimea minunilor tale, robule al lui Dumnezeu? Că poporul te laudă, mulţumindu-ţi pentru grabnicul tău ajutor, că nu s-a pomenit să alerge cineva la tine şi să rămână fără răspuns. Pentru aceasta, Îi cântăm Celui ce te-a încununat: Aliluia!

Icosul al 3-lea:

Te-ai arătat omului care voia să aducă la mănăstirea ta zece capre, ca mulţumire pentru ajutorul primit de la tine şi i-ai arătat drumul, ca să nu se rătăcească. Şi când te-ai făcut nevăzut, el a înţeles purtarea ta de grijă, că şi după moarte ai primit puterea de a fi călăuza creştinilor. Pentru aceasta ţi-a cântat unele ca acestea:

Bucură-te, cel ce ne arăţi calea spre Împărăţia Cerurilor;

Bucură-te, că primeşti laudele noastre, precum Hristos cei doi bani ai văduvei;

Bucură-te, nădejde a celor ispitiţi de deznădejde;

Bucură-te, lumină cerească ce luminezi vieţile noastre;

Bucură-te, că alungi îndoiala de la cei slabi în credinţă;

Bucură-te, că pelerinii simt chemarea ta şi se grăbesc să ajungă la tine;

Bucură-te, că mănăstirea ta, Noul Ierusalim, s-a arătat comoară duhovnicească;

Bucură-te, îndrumător al monahilor pe calea muceniciei fără-de-sânge;

Bucură-te, că împreună cu Sfântul Spiridon eşti surpător al ereziilor;

Bucură-te, că împreună cu Sfântul Dionisie ești ocrotitor al  drept-credincioşilor;

Bucură-te, că ai binecuvântat pământul Zakintului;

Bucură-te, că nu doar insulele grecești, ci tot pământul te cinsteşte;

Bucură-te, Sfinte Gherasim, zid nesurpat de uneltirile diavoleşti!

Condacul al 4-lea:

Să alerge mulţimea bolnavilor spre ajutorul ceresc, să caute cei istoviţi din pricina durerilor spre Sfântul Gherasim, care s-a arătat doctorie dumnezeiască, nou şarpe de aramă ridicat de Dumnezeul lui Moise în pustia sufletelor noastre şi să Îi cântăm Celui ce l-a acoperit cu mulţime de daruri: Aliluia!

Icosul al 4-lea:

Pe negustorul cu mâna bolnavă nu l-ai lăsat să alerge prin ţări străine după ajutorul doctorilor cu nume mare, ci l-ai chemat la mănăstirea ta din Kefalonia, unde, atingându-se de racla ta, după ce s-a rugat cu credinţă, a dobândit tămăduire. Şi împreună cu soţia sa, I-a mulţumit lui Dumnezeu, pentru care noi îţi zicem unele ca acestea:

Bucură-te, cel ce auzi rugăciunile bolnavilor;

Bucură-te, că ai primit de sus darul tămăduirilor;

Bucură-te, far spre care se îndreaptă mulţimea celor suferinzi;

Bucură-te, cel ce vii în întâmpinarea celor apăsaţi de boală;

Bucură-te, doctor ceresc care îi cercetezi pe cei bolnavi;

Bucură-te, că îi păzeşti pe credincioşi de doctorii nepricepuţi;

Bucură-te, că goneşti frica celor ce se tem de doctori;

Bucură-te, că stingi focul durerilor de nesuportat;

Bucură-te, că îi ajuţi pe cei pe care nu îi vindeci să rabde fără să cârtească;

Bucură-te, scăpare a celor care nu mai aşteaptă ajutor de la oameni;

Bucură-te, că în ceasul morţii veghezi sufletele care părăsesc această lume;

Bucură-te, îngrijitor al celor care îi îngrijesc pe bolnavi;

Bucură-te, Sfinte Gherasim, zid nesurpat de uneltirile diavoleşti!

Condacul al 5-lea:

Minune nemaiauzită s-a arătat prin tine, Sfinte, că pe femeia stăpânită de duhul necurat care voia să o arunce în apă şi să o înece, ai ţinut-o, prin rugăciunile tale, deasupra apei. Şi le-ai cerut maicilor să alerge să o ajute, iar ele, găsind-o stând deasupra apei ca pe uscat şi văzând că se tămăduise, I-au cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 5-lea:

„Gherasime, mă arzi ca un foc, voi pleca, căci m-au ajuns flăcările pe care le scoţi din tine!” – a strigat diavolul prin gura tinerei care fusese adusă la racla cu sfintele tale moaşte, mărturisind darul dat ţie de Dumnezeu. Şi tânăra, tămăduindu-se, ţi-a adus mulţumiri cu inima zdrobită, zicându-ţi unele ca acestea:

Bucură-te, Cuvioase, că mare este darul dat ţie de sus;

Bucură-te, că cei chinuiţi de diavol primesc uşurare prin tine;

Bucură-te, că ai primit puterea de a izgoni diavolii;

Bucură-te, prigonitorule al duhurilor celor necurate;

Bucură-te, lumină care goneşti întunericul;

Bucură-te, rugător pentru cei pentru care nu are cine să se roage;

Bucură-te, primind cuvintele de mulţumire de la cei pe care i-ai ajutat;

Bucură-te, că ai ţinut-o deasupra apei pe femeia îndrăcită;

Bucură-te, că ai vindecat-o prin rugăciunile tale;

Bucură-te, că maicile au cunoscut puterea rugăciunilor tale;

Bucură-te, că prin această minune le-ai îndemnat să recunoască sfinţenia ta;

Bucură-te, că atunci sfintele tale moaşte au fost puse spre închinare;

Bucură-te, Sfinte Gherasim, zid nesurpat de uneltirile diavoleşti!

Condacul al 6-lea:

Văzând cum unii creştini biruiţi de deznădejde au fost ispitiţi de gândul sinuciderii, ai venit în ajutorul lor în chip minunat, îndemnându-i să lepede cugetele drăcești şi să Îi cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 6-lea:

Pe tânărul îndrăcit care vroia să-şi pună capăt zilelor şi s-a aruncat din clopotniţă, nu numai că l-ai ţinut în viaţă, ci l-ai şi tămăduit de suferinţa sa, izgonind pe diavol. Iar pe cei care s-au temut că, din pricina căderii, tânărul va muri, i-ai întărit în credinţa în Dumnezeu, pentru care au zis către tine unele ca acestea:

Bucură-te, că strici urzelile diavoleşti;

Bucură-te, că tânărul care s-a aruncat din clopotniţă nu a murit;

Bucură-te, că l-ai scos nevătămat din gura iadului;

Bucură-te, că îi fereşti pe creştini de păcatul sinuciderii;

Bucură-te, Sfinte care te rogi pentru toată lumea;

Bucură-te, că nu te scârbeşti de patimile noastre;

Bucură-te, că ne arăţi calea lepădării de patimi;

Bucură-te, că ne chemi la războiul duhovnicesc;

Bucură-te, mustrătorule al leneviei şi al iubirii de sine;

Bucură-te, că aduci lumina în minţile întunecate;

Bucură-te, că cei pe care i-ai scăpat din ghearele iadului îţi mulţumesc;

Bucură-te, apus al disperării şi răsărit al nădejdii;

Bucură-te, Sfinte Gherasim, zid nesurpat de uneltirile diavoleşti!

Condacul al 7-lea:

„Crucea este armă nebiruită, sabie cu două tăişuri!” – striga copilul chinuit de diavol, muşcând crucea ta, pe care o ţinea preotul care citea rugăciuni în faţa sfintelor tale moaşte. Şi diavolul, strigând că nu poate suferi puterea ta, a plecat, iar copilul I-a cântat Domnului: Aliluia!

Icosul al 7-lea:

Mult au suferit părinţii lui Spiridon, auzindu-l pe copilul lor stăpânit de diavol cum îţi spunea cuvinte hulitoare. Dar, având în sufletele lor nădejdea în Dumnezeu şi ştiind mulţimea minunilor tale, au stăruit în rugăciune şi rugăciunea le-a fost ascultată. Iar noi, crezând că vii în ajutorul tuturor celor care se roagă ţie cu credinţă, îţi aducem aceste puţine laude:

Bucură-te, cel ce lui Spiridon i-ai luminat copilăria;

Bucură-te, că ai împlinit rugăciunile părinţilor lui;

Bucură-te, cel ce ai şters mulţimea lacrimilor lor;

Bucură-te, că prin nevoinţa ta ai primit putere împotriva demonilor;

Bucură-te, că puterea crucii ţi-a fost pavăză în ispite;

Bucură-te, că cei ce sărută crucea ta iau binecuvântare;

Bucură-te, chemarea pe calea cea îngustă a mântuirii;

Bucură-te, pildă de nevoinţă şi dreptar de rugăciune;

Bucură-te, că ne înveţi să iubim nevoinţa;

Bucură-te, că te-ai asemănat pustnicilor din vechime;

Bucură-te, că împreună cu aceştia te rogi pentru noi, păcătoşii;

Bucură-te, că ne călăuzeşti spre Ierusalimul cel de sus;

Bucură-te, Sfinte Gherasim, zid nesurpat de uneltirile diavoleşti!

Condacul al 8-lea:

Prin gura femeii paralitice din Etolia s-a auzit duhul necurat    zicându-ţi: „Nu am putere asupra ta, căci prin rugăciune te faci foc pe deplin!”. Iar tu i-ai dat tămăduire bolnavei şi împreună cu părinţii săi, aceasta I-a adus Domnului cântarea de mulţumire: Aliluia!

Icosul al 8-lea:

Nu te-ai scârbit de femeia îndrăcită, care te blestema în fel şi chip, ci ţi-a fost milă de ea, că mult pătimise din lucrarea diavolului. Şi plecând urechile la rugăciunea îndureratului ei bărbat, ai vindecat-o, pentru care au plecat din mănăstirea ta mulţumindu-ţi pentru ajutor şi zicându-ţi unele ca acestea:

Bucură-te, foc ceresc ce îi arzi pe diavoli;

Bucură-te, că pe cei care ajung la sfintele tale moaşte îi binecuvântezi;

Bucură-te, că pe cei care nu pot ajunge la tine îi ajuţi după credinţa lor;

Bucură-te, tămâie cu bun miros care alungi demonii;

Bucură-te, că risipeşti puterea farmecelor;

Bucură-te, cel ce ne fereşti de răutăţile duşmanilor;

Bucură-te, că în faţa ta vrăjitorii se arată neputincioşi;

Bucură-te, că până la sfârşitul vremurilor vei lupta împotriva lor;

Bucură-te, că întăreşti în răbdare rudele celor îndrăciţi;

Bucură-te, că în ispite aduci alinare sufletelor lor;

Bucură-te, glas care cântă laude Dumnezeului Celui viu;

Bucură-te, că pomenirea numelui tău le este rană demonilor;

Bucură-te, Sfinte Gherasim, zid nesurpat de uneltirile diavoleşti!

Condacul al 9-lea:

Doi ani de zile au pătimit cei doi fraţi îndrăciţi din Mavrata, dar prin rugăciunile tale, îngerii întunericului au plecat, zicând: „Ne-ai ars, nu mai putem să rămânem mai mult!”. Iar noi, cunoscând puterea dată ţie de la Dumnezeu, Îl lăudăm şi cu mulţumire Îi cântăm: Aliluia!

Icosul al 9-lea:

„Mamă, dezleagă-mă!” – a zis către mama sa tânărul care fusese legat pentru tulburarea făcută din pricina demonului care îl stăpânea. Căci, căutând ajutor de la doctori, a rămas neajutorat, dar cerând ajutor de la tine a aflat izbăvire şi tămăduindu-se, ţi-a cântat unele ca acestea:

Bucură-te, cel ce ai vestit bucuria mamei credincioase şi fiului ei;

Bucură-te, cel ce ai adus liniştea în sufletele lor chinuite;

Bucură-te, că pe tatăl cel necredincios l-ai chemat spre lumina adevărului;

Bucură-te, că mulţi părinţi se roagă ţie pentru copiii lor;

Bucură-te, că nu au rămas ruşinaţi cei care au nădăjduit în ajutorul tău;

Bucură-te, că pe fraţii din Mavrata nu i-ai lăsat să se chinuiască;

Bucură-te, că ai dezlegat legăturile cu care îi legaseră diavolii;

Bucură-te, că rudeniile care îi legaseră cu lanţuri şi funii s-au minunat;

Bucură-te, că dezlegându-i pe fraţi, aceștia L-au slăvit pe Dumnezeu;

Bucură-te, că părinţii acestor fraţi mult au postit pentru a-i ajuta;

Bucură-te, că îi povăţuieşti pe părinţi să stăruiască în rugăciune;

Bucură-te, că prin rugăciunile părinţilor îi ajuţi pe copiii lor;

Bucură-te, Sfinte Gherasim, zid nesurpat de uneltirile diavoleşti!

Condacul al 10-lea:

Ajungând în faţa judecătorului, creştinul cel nevinovat nu s-a lăsat biruit de deznădejde, ci a aşteptat lucrarea ta, ocrotitorule al celor năpăstuiţi. Şi având loc în vremea judecăţii un cutremur de pământ, cel care îl nedreptăţise a fost cuprins de frica morţii şi şi-a recunoscut păcatul, iar creştinul I-a mulţumit Domnului, zicând: Aliluia!

Icosul al 10-lea:

Ne-a cerut Mântuitorul Hristos să îi binecuvântăm pe cei care ne blestemă şi să îi iubim pe cei care ne fac rău, dar suntem slabi în credinţă şi răutăţile vrăjmaşilor noştri ne covârşesc. Pentru aceasta cădem către tine, Sfinte Gherasim, cerând să vii în ajutorul celor nedreptăţiţi şi te lăudăm aşa:

Bucură-te, că pe creştinul cel nevinovat l-ai ajutat;

Bucură-te, că judecătorul i-a făcut dreptate celui năpăstuit;

Bucură-te, că stai împotriva pârâşilor care nu au frică de Dumnezeu;

Bucură-te, judecător ceresc ce împarţi dreptatea;

Bucură-te, că ne înveţi să biruim răutatea prin bunătate;

Bucură-te, că ne îndemni să alegem iubirea în locul urii;

Bucură-te, împăciuitorule al celor care se vrăjmăşesc;

Bucură-te, că aduci pacea în casele creştinilor;

Bucură-te, că pe părinţi îi împaci cu fiii lor;

Bucură-te, că alungi tulburarea din mănăstiri;

Bucură-te, că pe cei prigoniţi pentru credinţa lor îi întăreşti;

Bucură-te, că şi noi mărturisim harismele tale;

Bucură-te, Sfinte Gherasim, zid nesurpat de uneltirile diavoleşti!

Condacul al 11-lea:

Ajungând la mănăstirea ta, soldatul Decaneos nu a vrut să ți se închine, ci te-a batjocorit, dispreţuindu-i pe cei care se rugau ţie pentru ajutor. Dar degrabă l-a ajuns mânia lui Dumnezeu, că a murit de moarte năprasnică, fără să îţi ceară iertare şi fără să Îi cânte Celui ce poartă de grijă tuturor: Aliluia!

Icosul al 11-lea:

Lumea aceasta, iubitoare de desfrâu şi de apostazie, îi prigoneşte pe iubitorii de Dumnezeu, batjocorindu-i pentru credinţa lor. Şi mulţimea ispitelor i-ar doborî la pământ, dacă nu ar fi ocrotiţi de Dumnezeu şi dacă nu ar fi călăuziţi de ajutorul Maicii Domnului şi al tuturor sfinţilor. Iar noi, cei care ştim minunile tale, îţi cântăm:

Bucură-te, că prin mustrarea celor necredincioşi ne fereşti de păcatul necredinţei;

Bucură-te, cel ce primești rugăciunile celor care se roagă ţie pentru rudele lor;

Bucură-te, că îi ajuţi pe copii pentru rugăciunile părinţilor lor;

Bucură-te, că îi ajuţi pe părinţi pentru rugăciunile copiilor credincioşi;

Bucură-te, mustrătorule al celor care au minţile întunecate de păcat;

Bucură-te, că, în viaţă fiind, ai chemat oamenii să se spovedească;

Bucură-te, că şi acum ne îndrepţi paşii spre Taina Spovedaniei;

Bucură-te, că cei ce se roagă ţie leapădă frica de spovedanie;

Bucură-te, împreună-rugător cu duhovnicii pentru îndreptarea ucenicilor lor;

Bucură-te, chip al povăţuitorului desăvârşit;

Bucură-te, biruitorule al patimilor, că îi ridici pe cei căzuţi;

Bucură-te, călăuzitorule al păstorilor pentru rugăciunile celor păstoriţi;

Bucură-te, Sfinte Gherasim, zid nesurpat de uneltirile diavoleşti!

Condacul al 12-lea:

Vrând soldaţii italieni să distrugă mănăstirea ta, te-ai arătat într-un nor mare, alungând duşmanul, spre bucuria călugărilor şi a creştinilor drept-credincioşi. Ai făcut de ruşine puterea celor puternici şi i-ai înălţat pe cei smeriţi, care I-au cântat lui Dumnezeu cu evlavie: Aliluia!

Icosul al 12-lea:

Necazuri de tot felul ne împresoară şi furtuna ispitelor se abate asupra noastră, Sfinte Gherasim. Dar credem că nu ne vei lăsa singuri, ci vei veni în ajutorul nostru, cerând de la Dumnezeu pentru noi cele ce ne sunt cu adevărat de folos. Şi pentru aceasta îţi zicem:

Bucură-te, cel ce păzeşti mănăstirea ta din Kefalonia de toate relele;

Bucură-te, că ai stat împotriva soldaţilor rău-credincioşi;

Bucură-te, că prin arătarea ta ai umplut sufletele lor de teamă;

Bucură-te, că prin rugăciunea ta au fost biruiţi;

Bucură-te, trâmbiţă care vesteşti înfrângerea duşmanilor;

Bucură-te, armă aducătoare de biruinţă ostaşilor drept-credincioşi;

Bucură-te, că şi acum păzeşti casele creştinilor care te cinstesc;

Bucură-te, liman al celor greu încercaţi de primejdii;

Bucură-te, scut al celor care prăznuiesc pomenirea ta;

Bucură-te, risipitorule al duhurilor care ne ispitesc;

Bucură-te, că dai cele de trebuinţă celor ce se roagă ţie;

Bucură-te, rugător neobosit în faţa tronului Sfintei Treimi;

Bucură-te, Sfinte Gherasim, zid nesurpat de uneltirile diavoleşti!

Condacul al 13-lea:

O, Sfinte Gherasim, lauda Kefaloniei şi cunună a Bisericii lui Hristos, vino degrabă în ajutorul nostru, al celor necăjiţi, întristaţi şi deznădăjduiţi şi   roagă-te pentru noi ca Bunul Dumnezeu să ne ridice povara încercărilor care ne apasă şi să ne dea tărie în credinţă, ca să Îi cântăm: Aliluia! (Acest condac se zice de trei ori.)

Apoi se zice iar Icosul 1: Viaţa ta a fost o viaţă răstignită, Sfinte al lui Dumnezeu…  și Condacul 1: Pe robul lui Dumnezeu, Sfântul Gherasim…

Icosul 1:

Viaţa ta a fost o viaţă răstignită, Sfinte al lui Dumnezeu, că lepădând poftele lumeşti ai luat crucea lui Hristos asupra ta, iubind nevoinţa şi defăimând trecătoarele desfătări. Învăţându-ne de la tine să mergem pe calea Evangheliei şi a rugăciunii, îţi zicem cu inima smerită:

Bucură-te, că pământul Trikalei l-ai binecuvântat;

Bucură-te, că din copilăria ta ai mers pe calea virtuţilor;

Bucură-te, că în insula Zakintului te-ai îndeletnicit cu rugăciunea;

Bucură-te, că mai apoi în Grădina Maicii Domnului ai viețuit;

Bucură-te, că în Kapsala ai dus viață pustnicească;

Bucură-te, că împreună cu sfinţii aghioriţi o lauzi pe Născătoarea de Dumnezeu;

Bucură-te, că te-ai învrednicit să te închini la Locurile Sfinte;

Bucură-te, că în Biserica Sfântului Mormânt ai primit mângâiere cerească;

Bucură-te, că aprinzând acolo candele, ai aprins şi candela inimii tale;

Bucură-te, că fiind hirotonit preot, nu ţi-ai împuţinat nevoinţele;

Bucură-te, că întorcându-te în Zakint, în peşteră ai vieţuit;

Bucură-te, că în Kefalonia ai fost trimis de Dumnezeu;

Bucură-te, Sfinte Gherasim, zid nesurpat de uneltirile diavoleşti!

Condacul 1:

Pe robul lui Dumnezeu Sfântul Gherasim, care prin mulţimea nevoinţelor sale a primit cununa cea nestricăcioasă, pe cel care prin sfintele sale moaşte revarsă râuri de tămăduiri, veniţi, credincioşilor, să-l lăudam într-un glas, zicând: Bucură-te, Sfinte Gherasim, zid nesurpat de uneltirile diavoleşti!

După aceea se citește această

Rugăciune

Sfinte Gherasim, robule al lui Hristos, cel ce ai strălucit înaintea oamenilor, precum lumina în întuneric, care ai călăuzit poporul spre cunoaşterea adevăratului Dumnezeu, primeşte de la noi această puţină rugăciune. Vezi, Sfinte, durerile noastre. Vezi necazurile care ne apasă. Vezi mulţimea ispitelor care ne învăluiesc neîncetat. Roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, aşa cum te-ai rugat pentru mulţimea credincioşilor care mărturisesc minunile tale.

Mare dar ne-a făcut nouă Domnul prin neputrezirea sfintelor tale moaşte. Că ne-am întărit în credinţă auzind că bolnavii care s-au atins de racla ta au fost vindecaţi şi că i-ai alungat pe diavoli de la cei îndrăciţi.

O, Sfinte Gherasim, precum ai scăpat insula Kefaloniei de jugul agarenilor, de secetă şi de multe alte necazuri, tot aşa ajută-ne şi pe noi. Am căutat uşurare prin puterile noastre, dar nu am aflat. Am căutat ajutor de la oameni, dar am rămas nemângâiaţi. La tine venim, Sfinte, nădăjduind că nu ne vei ruşina. Ci ne vei da cele de trebuinţă, arătându-ne care este calea pe care trebuie să mergem. Ştim că dacă în viaţă alegem după voia noastră cea rea, rămânem lipsiţi de ajutorul dumnezeiesc. Roagă-te pentru noi, Sfinte, să cunoaştem şi să facem voia lui Dumnezeu, ca să ajungem în raiul cel preadulce, în care tu Îl lauzi pe Dumnezeu cu toţi sfinţii şi cu toate puterile cereşti, în vecii vecilor. Amin.

Aceste rugăciuni se citesc cu post și cu binecuvântarea preotului duhovnic!

Rugăciune pentru cel izbăvirea celui îndrăcit

Sfinte Gherasim, podoabă a Kefaloniei şi ocrotitorule al ortodocşilor, primeşte puţina mea rugăciune pentru (N), care mult se chinuieşte. Ştiu că ai primit darul de a-i ajuta pe cei chinuiţi de duhurile necurate şi pentru aceasta te rog să îl dezlegi de legăturile diavoleşti cu care este legat. Arată-ţi şi acum puterea, Sfinte, ajutând această făptură care mult pătimeşte. Ştiu că pe tânărul care voia să îşi curme viaţa, aruncându-se din clopotniţă, nu doar că l-ai ţinut în viaţă, ci l-ai şi izbăvit de diavolul care îl chinuia. Ştiu că pe femeia pe care diavolul voia să o înece ai ţinut-o în chip minunat deasupra apei până ce maicile au venit să o ajute. Şi nu numai că nu a murit, dar prin rugăciunile tale a şi scăpat din ghearele diavolului care o chinuia.

Mare este durerea părinţilor care suferă văzându-şi copiii pătimind, mare este durerea rudelor când un om este bântuit de duhurile necurate. Vezi durerea robului tău, Sfinte și nu îl lăsa. Ştiu că rugăciunea mea este slabă, dar nu pentru credinţa mea, ci pentru iubirea ta faţă de neamul creştinesc te rog cu inimă zdrobită: îndură-te, Sfinte, şi alungă de la (N) toată lucrarea drăcească, pentru ca el, cunoscând puterea dumnezeiască, să ducă o viaţă bineplăcută lui Dumnezeu până la sfârşitul vieţii sale, mulţumindu-ţi pentru ajutorul primit şi lăudându-l pe Domnul, Cel ce este minunat întru sfinţii săi. Amin.

Rugăciunea celui chinuit de diavol

Sfinte Gherasime, mare făcătorule de minuni, vezi necazul meu şi durerile mele. Roagă-te pentru mine lui Hristos Dumnezeu, ca să ridice povara care mă apasă. Ajută-mă, Sfinte, ajută-mă, că nu cer desfătări lumeşti, ci cer să fiu izbăvit din lanţurile diavolului. Nu te scârbi de mine, păcătosul, ci vino în ajutorul meu. Am auzit de mulţimea minunilor tale, Sfinte şi cred lui Hristos că nu vei trece cu vederea cererea mea. Da, Cuvioase Părinte Gherasim, ajută-mă, nu mă lăsa. Alungă norii deznădejdii de la sufletul meu. Alungă-1 pe necuratul diavol, care mă împinge să fac lucruri necuvioase şi să spun cuvinte de ocară. Stai în ajutorul meu, Sfinte şi ajută-mă să dobândesc sănătate sufletească şi trupească. Primeşte puţina mea rugăciune, ca eu, scăpând din lanţurile diavolului celui urâtor de oameni, să mă ridic din groapa în care zac şi să pun început bun mântuirii, slăvind în vecii vecilor Treimea cea deofiinţă şi nedespărţită, pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, în vecii vecilor. Amin.

Apoi se face otpustul (încheierea).