Paraclisul Sfântului Cuvios Gherasim din Kefalonia

(16 august și 20 octombrie)

Preotul face începutul obişnuit: Binecuvântat este Dumnezeul nostru… Strana: Împărate ceresc…, Sfinte Dumnezeule…, Preasfântă Treime…,Tatăl nostru…

Preotul: Că a Ta este Împărăţia…

Strana: Doamne, miluieşte (de 12 ori), Slavă…, Şi acum…, apoi:

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu.

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu.

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru.

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru adevărul Tău,  auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale  m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu însetat de Tine, ca un pământ fără de apă. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-Ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Slavă…, Şi acum…,

Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule! (de trei ori).

Şi îndată se cântă, pe glasul al 4-lea:

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului (de trei ori).

Troparul, glasul al 4-lea:

Podobie: Cel ce Te-ai înălţat pe Cruce…

Cel ce aduci dumnezeiască alinare celor ce pătimesc şi eşti ajutător şi tămăduitor celor demonizaţi, Sfinte Gherasime, Părintele nostru, podoaba Cuvioşilor, izbăveşte de boli grele pe cei ce te cinstesc, zdrobeşte ale şarpelui cumplite meşteşugiri, pe care cu viclenie le unelteşte împotriva noastră şi ne păzeşte viaţa de primejdii (de două ori).

Slavă…, Şi acum…,

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale noi, nevrednicii. Că, de n-ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie Unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu. Că, iată, întru fărădelegi    m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că, iată, adevărul ai iubit. Cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi, spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie, bucura-se-vor oasele cele smerite, întoarce faţa Ta de către păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale şi cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ți-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu – duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei.

Canonul,

(Alcătuire a monahului Gherasim Micraghiananitul)

glasul al 8-lea:

Stihul: Cuvioase Părinte Gherasim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Cântarea 1

Irmos: Apa trecând-o ca pe uscat…

Pe cel ce zi şi noapte, fără temei se făleşte împotriva noastră, pe înşelătorul începător al răutăţii, doboară-l cu toiagul rugăciunilor tale, Părinte şi supune-l sub picioarele noastre.

În necazuri grabnic ajutător şi în primejdii degrabă apărător toţi avându-te pe tine, Gherasime, să ne izbăvim de relele ce vin asupra noastră.

Slavă…

Încălzeşte, Părinte, cu cercetarea ta cea fierbinte, pe toţi cei înfriguraţi de gerul necazurilor, care din tot sufletul şi cugetul aleargă la al tău sfinţit ajutor.

Şi acum…

Ceea ce fără stricăciune ai născut cu trup pe Cel ce a şters fărădelegile oamenilor, Născătoare de Dumnezeu, curăţeşte-mă de gândurile cele stricăcioase şi de păcatele cele multe.

Cântarea a 3-a

Irmos: Doamne, Cel ce ai făcut…

Împresuraţi fiind de mulţimea ispitelor, Cuvioase şi prin acestea ducând viaţă străină, în pribegie, cu căldură strigăm ţie: Grăbeşte şi ne izbăveşte de strâmtoarea acestora, Părinte Gherasime.

Cel ce tămăduieşti rănile cele anevoie de îndurat ale trupului, îngrijeşte-te, Părinte Gherasime, şi de vindecarea sufletelor celor greu rănite de muşcăturile veninoase ale stăpânitorului lumii.

Slavă…

De răutatea cea neaşteptată şi de sfatul viclean, al celor ce uneltesc cu şiretenie şi cu gând rău, slobozeşte-ne, întărindu-ne pe toţi ca să le răsplătim cu dragoste celor ce ne vatămă.

Şi acum…

Către tine, Fecioară curată, îmi tind toată dorirea şi nădejdea mântuirii mele. Nu mă trece cu vederea, ci întoarce către mine, cel năpăstuit, privirea ta cea mult-milostivă, ca să mă mântuiesc.

Apoi aceste stihiri:

Izbăveşte de primejdii, Gherasime, de Dumnezeu purtătorule, pe cei care cer grabnicul tău sprijin şi te-au câştigat pe tine rugător către Ziditorul.

Caută cu milostivire, cu totul lăudată Născătoare de Dumnezeu, spre necazul cel cumplit al trupului meu şi vindecă durerea sufletului meu…

Preotul zice ectenia întreită scurtă: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămu-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește.

Strana: Doamne, miluiește (de trei ori).

Preotul: Încă ne rugăm pentru Preafericitul Părintele nostru (N), Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române [pentru (Înalt-) Preasfințitul (Arhi-) Episcopul (și Mitropolitul) nostru (N)], pentru sănătatea și mântuirea lui.

Încă ne rugăm pentru poporul român cel binecredincios de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai-marii orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos oaste, pentru sănătatea și mântuirea lor.

Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea cercetarea, iertarea, buna-sporire și ajutorul robilor lui Dumnezeu (N, cei pentru care se face paraclisul) și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala de voie și cea fără de voie.

Încă ne rugăm pentru frații noștri și pentru toți cucernicii și dreptslăvitorii creștini, pentru sănătatea și mântuirea lor.

Ecfonis: Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Strana: Amin.

În lipsa preotului, se zice: Doamne, miluieşte (de 12 ori).

Şi îndată sedealna,glasul al 2-lea:

Podobie: Ceea ce eşti rugătoare caldă…

Cel ce eşti ocrotitor al nostru şi păzitor, întărire, acoperământ trainic şi turn de apărare, fericite Gherasime, nu înceta a apăra şi a păzi, cu a ta purtare de grijă, pe cei ce cu dragoste vin către tine, Părinte.

Cântarea a 4-a

Irmos: Auzit-am, Doamne…

Pe noi, cei copleşiţi de păcate şi întinaţi de fărădelegi, tămăduieşte-ne, Gherasime, cu doctoria tainică a rugăciunii tale.

Împiedică şi alungă de la noi ale vrăjmaşului uneltiri, asupriri şi curse, Gherasime, făcătorule de minuni.

Slavă…

Milostiv şi binevoitor îl fă asupra noastră, cu cinstitele tale rugăciuni, pe Dătătorul de bine Cel preaîndurat, Părinte Gherasime.

Şi acum…

Stăpână în chipul soarelui, cu razele strălucirii tale, risipeşte negura sufletului meu, ca să văd lumina cea neapusă.

Cântarea a 5-a

Irmos: Luminează-ne pe noi…

De grele tânguiri, de necazuri pline de durere şi de sminteli cu adevărat vătămătoare de suflet slobozeşte, Gherasime, pe robii tăi.

Priveşte cu îndurare, preamilostive Gherasime, spre ticăloşia noastră şi ne fă mai buni, precum ştii, Cuvioase.

Slavă…

Acoperământ trainic şi adăpost de nădejde să ne fie ocrotirea ta cea tare, izbăvindu-ne pe noi, cei ce te cinstim pe tine, înţelepte.

Şi acum…

Zid nesurpat eşti tu, Maică Fecioară, celor ce vin către a ta dragoste nemăsurată. De aceea, păzeşte-ne în tot ceasul, Stăpână.

Cântarea a 6-a

Irmos: Rugăciunea mea…

Ca un cărbune cu adevărat în chipul focului te-a arătat harul Duhului pe tine, cel ce arzi cetele demonilor şi mistui toată materia patimilor. De aceea, nimiceşte ceea ce este în mine stricăcios şi întinat, Sfinte Gherasime.

Linişteşte marea cea învolburată a patimilor mele sălbăticite, de Dumnezeu purtătorule, certând vântul cel aprig şi viforul ce suflă cu putere şi mă îndreptează spre liniştea cea duhovnicească a voilor lui Hristos.

Slavă…

Auzi rugăciunea noastră, căreia îi dăm glas din adâncul inimii şi primind puţinele picături de lacrimi, Părinte Gherasime, vino şi umple de bucurie adevărată sufletele noastre.

Şi acum…

Spre a mă izbăvi de obiceiul cel rău, de silnica robie a patimilor şi de deprinderea cea rea, întăreşte, Născătoare de Dumnezeu, ca o bună apărătoare a mea, neputinţa şi slăbiciunea mea, ca să te slăvesc cu credinţă şi cu dragoste.

Apoi aceste Stihiri:

Izbăveşte de primejdii, Gherasime, de Dumnezeu purtătorule, pe cei care cer grabnicul tău sprijin şi te-au câştigat pe tine rugător către Ziditorul.

Curată, care prin cuvânt, pe Cuvântul, în chip netâlcuit L-ai născut în zilele din urmă, nu înceta rugându-L, ca una ce ai îndrăznire de maică.

Preotul rosteşte ectenia mică: Iară şi iară… şi ecfonisul: Că Tu eşti Împăratul păcii…

În lipsa preotului, se zice: Doamne, miluieşte (de 12 ori). Slavă…,     Şi acum… Apoi zicem:

Condacul, glasul al 2-lea:

Podobie: Ceea ce eşti păzitoare…

Nu înceta, înţelepte Gherasime, ca un milostiv, a ocroti pe cei ce caută spre tine cu inimă curată şi a te ruga neîncetat către Domnul, ca să ne izbăvim de toată mânia şi uneltirea cea cumplită, noi cei ce strigăm cu căldură către tine: Grăbeşte, purtătorule de Dumnezeu şi-i apără pe robii tăi de săgeţile celui viclean, cel ce eşti slujitor adevărat al lui Hristos.

Prochimen, glasul al 4-lea:

Cinstită este înaintea Domnului moartea Cuviosului Lui (Ps. 115,6).

Stih: Fericit bărbatul care se teme de Domnul (Ps. 111,1).

Evanghelia (Matei 11, 27-30)

Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Toate Mi-au fost date de către Tatăl Meu şi nimeni nu cunoaşte pe Fiul, decât numai Tatăl, nici pe Tatăl nu-L cunoaşte nimeni, decât numai Fiul şi cel căruia va voi Fiul să-i descopere. Veniţi la Mine, toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi-vă de la Mine, că sunt blând şi smerit cu inima şi veţi găsi odihnă sufletelor voastre. Căci jugul Meu e bun şi povara Mea este uşoară.

Slavă…, glasul al 2-lea:

Pentru rugăciunile Cuviosului Tău, Milostive, curăţeşte mulţimea greşelilor noastre.

Şi acum…, acelaşi glas:

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curăţeşte mulţimea greşelilor noastre.

Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule…

Stihira, glasul al 6-lea:

Podobie: Toată nădejdea…

Arată-te degrabă, Părinte, vino în ajutor şi cercetează pe cei ce strigă către tine cu lacrimi fierbinţi: Fă să înceteze năvala necazurilor şi potoleşte viforul spaimei, pricinuitoare de deznădejde, în care am căzut. Preaminunate Gherasime, nu trece cu vederea rugăciunea noastră cea fierbinte, ci risipeşte, cu cercetarea ta, negura patimilor şi fă să ne răsară lumina cea preadulce a bucuriei.

Preotul, stând în faţa Sfintei Mese zice:

Mântuieşte, Dumnezeule, poporul Tău şi binecuvintează moştenirea Ta. Cercetează lumea Ta cu milă şi cu îndurări. Înalţă fruntea creştinilor ortodocşi şi trimite peste noi milele Tale cele bogate; pentru rugăciunile Preacuratei Stăpânei noastre, Născătoarei de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci; cu ocrotirile cinstitelor şi cereştilor netrupeşti puteri; pentru rugăciunile cinstitului şi slăvitului Proroc, Înaintemergătorul şi Botezătorul Ioan; ale Sfinţilor, slăviţilor şi întru tot lăudaţilor Apostoli; ale Sfinţilor şi slăviţilor buni biruitori Mucenici; ale Cuvioşilor şi de Dumnezeu purtătorilor Părinţi ai noştri; ale Sfinţilor şi drepţilor dumnezeieşti părinţi Ioachim şi Ana; ale Sfântului (N), a cărui pomenire săvârşim astăzi şi pentru ale tuturor Sfinţilor, rugămu-ne, mult-milostive Doamne, auzi-ne pe noi, păcătoşii, care ne rugăm Ţie şi ne miluieşte pe noi.

Strana: Doamne, miluieşte (de 12 ori).

Preotul rosteşte ecfonisul: Cu mila şi cu îndurările şi cu iubirea de oameni…

Strana: Amin.

În lipsa preotului, se zice Doamne, miluieşte (de 12 ori) şi se continuă Canonul:

Cântarea a 7-a

Irmos: Tinerii, cei ce din ludeea…

Pe cei ce în chip luminos te cinstesc pe tine, de trei ori fericite Gherasime, întăreşte-i a rodi viaţă neprihănită, vieţuire curată şi cu dumnezeiască cuviinţă, cucernicie în cuvinte şi curăţie în obiceiuri.

Învredniceşte pe robii tăi, sfinţite Gherasime, a dobândi în viaţă podoaba chibzuinţei, raza înfrânării, lumina blândeţii, frumuseţea obiceiurilor şi toată fapta cea bună.

Slavă…

Celor bolnavi doctor, celor demonizaţi izbăvitor şi dătător de întărire fiind, prin lucrarea ta cea negrăită, Gherasime, tămăduieşte cu milostivire patimile cele aducătoare de moarte care cresc întru mine acum.

Şi acum…

Maică Fecioară, care ai născut negrăit pe Împăratul Hristos, cu rugăciunile tale purtătoare de viaţă, omoară cu totul obiceiul cel purtător de moarte şi deprinderea cea pierzătoare, care cumplit mă asupresc.

Cântarea a 8-a

Irmos: Pe Împăratul…

Ca un apărător al celor ce te cheamă cu evlavie, păzeşte întru toate viaţa noastră, împărţind în fiecare zi cele de folos robilor tăi.

Cunoştinţa cea dreaptă şi dragostea dintre noi învredniceşte-ne a le avea pururea şi a ne feri de nebunia smintelilor.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Nimicitor al uneltirilor diavoleşti ştiindu-te pe tine, Gherasime, strigăm: Izbăveşte-ne pe noi toţi de răutatea acestora.

Şi acum…

Pe mine, cel ce în chip jalnic slujesc legii răutăţii, slobozeşte-mă, preabinecuvântată şi îndreptează căile mele spre legea cea bună.

Cântarea a 9-a

Irmos: Cu adevărat Născătoare de Dumnezeu…

S-a umplut viaţa mea de durere şi de amărăciune prin aplecarea către cele rele, dar către tine alergând, Părinte, nu deznădăjduiesc.

Văzând cum aleargă împrejurul meu duhurile cele necurate ale răutăţii, grăbeşte şi mă izbăveşte de năvălirea lor, purtătorule de Dumnezeu.

Slavă…

Nicidecum să nu îndepărtezi acoperământul tău cel nebiruit de la cei ce te cinstesc cu credinţă, Cuvioase, ci, în fiecare zi, ajutor vădit dăruieşte tuturor.

Și acum…

Făclie cu totul luminată, tu, cea plină de har, aprinde făclia mea cea stinsă şi către lumina vieţii celei mai bune mă îndreptează.

Apoi se cântă:

Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune, pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Megalinariile:

Bucură-te, părtaşule al Cuvioşilor, ocrotitorul şi ajutătorul Kefaloniei. Bucură-te, sfeşnicul cel nou al Bisericii, preafericite Gherasime, împreună-locuitorule cu îngerii.

Neamul cel ales trecându-l cu vederea, din copilărie I-ai urmat cu osârdie lui Hristos şi prin vieţuire îngerească strălucind, pe noi ne luminezi, Părinte Gherasime.

Bucură-te, râu de tămăduiri, care cu şuvoaiele darurilor speli patimi grele. Bucură-te, cel ce dăruieşti celor bolnavi sănătate, printr-o mai bună întărire, Gherasime, de Dumnezeu purtătorule.

Lepădând povara cea grea a materiei, ai rodit darul cel nematerialnic. De aceea, moaştele tale luminează toate marginile lumii, prin harul nestricăciunii, Gherasime.

Dumnezeiască cinste a ortodocşilor şi sabie ascuţită cu două tăişuri, împotriva ereticilor, te-ai arătat în anii din urmă, de Dumnezeu purtătorule, înălţând în chip minunat cugetul credincioşilor.

Păzeşte teferi şi neatinşi de vătămarea demonilor şi de toată uneltirea pe cei care cer cu căldură ajutorul tău, preafericite Gherasime, păzitorul nostru.

Toate oştirile îngerilor, Înaintemergătorule al Domnului, cei doisprezece Apostoli şi toţi Sfinţii împreună cu Născătoarea de Dumnezeu, faceţi rugăciuni, ca să ne mântuim.

Sfinte Dumnezeule…, Preasfântă Treime…, Tatăl nostru…

Troparul, glasul 1:

Pe ocrotitorul ortodocşilor, îngerul în trup şi făcătorul de minuni, purtătorul de Dumnezeu cel de curând arătat nouă, pe dumnezeiescul Gherasim   să-l lăudăm noi, credincioşii, că după vrednicie a luat de la Dumnezeu darul cel nesecat al vindecărilor. Pe bolnavi îi întăreşte, pe demonizaţi îi vindecă. Pentru aceasta şi celor ce îl cinstesc le izvorăşte tămăduiri.

Preotul rosteşte ectenia: Miluieşte-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămu-ne Ţie, auzi-ne şi ne miluieşte.

Strana: Doamne, miluieşte (de trei ori).

Încă ne rugăm pentru mila, viaţa, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, buna-sporire şi chivernisire a robilor lui Dumnezeu (N) şi pentru ca să li se ierte lor toată greşeala cea de voie şi cea fără de voie.

Strana: Doamne, miluieşte (de trei ori).

Încă ne rugăm ca să se păzească sfânt locaşul acesta, ţara aceasta, oraşul acesta şi toate mănăstirile, oraşele şi satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră şi de războiul cel dintre noi; şi pentru ca milostiv, blând şi lesne iertător să ne fie nouă bunul şi iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze şi să împrăştie toată mânia care se porneşte asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă, care este asupra noastră, şi să ne miluiască pe noi.

Strana: Doamne, miluieşte (de 40 de ori).

Preotul: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului şi a celor ce sunt pe mare, departe şi milostive Stăpâne, milostiv fii nouă faţă de păcatele noastre şi ne miluieşte pe noi. Că milostiv şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti şi Ţie slavă înălţăm: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Strana: Amin.

Apoi se cântă:

Stihira, glasul al 2-lea:

Podobie: Când de pe lemn…

Acoperământ şi adăpost trainic, odihnă în nevoi şi mângâiere în necazurile cele de tot felul este cu adevărat rugăciunea ta celor din primejdii, Gherasime. De aceea, strigăm ţie cu glas de rugăciune: De toată răutatea, de vătămare şi de povara cea cu anevoie de purtat scapă-i pe cei ce se apropie de tine cu căldură.

Glasul al 8-lea:

Stăpână, primeşte rugăciunile robilor tăi şi ne izbăveşte pe noi de toată nevoia şi necazul.

Glasul al 2-lea:

Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzeşte-mă sub acoperământul tău.

Apoi preotul face otpustul mic.

În lipsa preotului,  se încheie zicând:

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne, lisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe noi. Amin.