Rugăciune

pentru Sfintele Patimi ale Domnului nostru Iisus Hristos

Răstignit ai fost pe Cruce pentru noi, Iisuse Hristoase, Unule Născut, Fiule al lui Dumnezeu Tatăl, adâncul milostivirii celei necurmate a iubirii de oameni şi al îndurărilor celor fără de număr. Ştiu că pentru păcatele mele, pentru negrăita Ta iubire de oameni, ai binevoit a-Ţi vărsa preascumpul Tău Sânge, pe care eu, osânditul şi nemulţumitorul, l-am călcat cu faptele mele cele rele , cu mulţimea păcatelor şi cu obiceiurile cele rele, nesocotindu-1. Pentru aceasta, din adâncul deznădejdii mele, cu ochii cei înţelegători privesc spre Tine, Doamne, Făcătorul şi Răscumpărătorul meu , îndrăznesc şi vin în faţa Ta, spre a cădea în genunchi la sfintele tale răni cele pline de îndurare; rogu-mă pentru iertarea păcatelor şi îndreptarea vieţii mele celei urâte şi rele. Milostiv fii mie, Stăpâne ! Cel ce nu voieşti moartea păcătosului, ci aştepţi întoarcerea lui, întoarce-mă către Tine, cu Dumnezeirea Ta şi mă povăţuieşte către împărăţia Ta cea veşnică, voind să pun început bun de mântuire.

Cu nădejdea în ajutorul Tău, alerg către preacuratele Tale răni, pe care Ţi le-am făcut cu nenumăratele mele păcate, pricinuind dureri nespuse pe rănile mâinilor şi picioarelor Tale şi în preacinstita coasta Ta cea însuliţată. Pentru aceea, ştiind că nu mă vei ruşina, cad la multă îndurarea Ta. Ridică, Doamne, cu iubirea Ta de oameni pe păcătoşii cei ce se pocăiesc și mă acoperă şi pe mine în toate zilele vieții mele. Nu slăbi răbdările mele, Doamne și până la suflarea mea cea mai de pe urmă nu mă lăsa. Nu-ți întoarce faţa Ta de la mine, pentru nevrednicia mea și nici nu îndepărta de la mine ajutorul Tău. Acoperă-mă pe mine cu bunătatea Ta şi cu obişnuita Ta bunătate, primeşte-mă pe mine, cel ce mă pocăiesc, mă întorc şi cad către Tine.

Cu Sângele Tău cel vărsat, curăţeşte întinăciunea sufletului meu. Spală-mă și mă curăţeşte mai vârtos decât zăpada. Înnoieşte-mă şi mă fă precum voieşti , dar să petrec pururea împreună cu Tine. Cu răstignirea Ta, răstigneşte şi lumea cu toate patimile şi poftele ei. Cu Crucea Ta păzește-mă, alungând pe duşmanii văzuţi şi nevăzuţi, care neîncetat caută să piardă sufletul meu şi îmi dă ca în toată vremea să port și eu însemnarea cu Sfântă Crucea Ta. Cel ce ai fost străpuns la mîini şi la picioare, opreşte picioarele mele de la tot pasul greşit; cu rănile mâinilor Tale, opreşte mâinile mele de la toată fapta cea rea şi neplăcută Ţie. Cel ce ai fost răstignit cu Trupul, răstigneşte-mă cu frica de Tine, ca întorcându-mă de la cele rele să fac numai ceea ce este bun înaintea Ta. Cel ce ai plecat capul Tău pe Cruce, umileşte şi pleacă la pământ mândria mea. Cu cununa Ta cea de spini, îngrădeşte urechile mele şi dă-mi să ascult doar cele ce sunt de folos pentru mântuire. Trimite, după puterea răbdării, spinii nevoilor, ai suferinţelor, durerilor şi întristării ca şi eu, cât de puţin, să mă împărtăşesc din marea ta pătimire. Cel ce ai primit scuipări, întoarce ochii mei ca să nu vadă deşertăciunea. Limba Ta, cea arsă de sete, să înfrâneze limba mea de la toată vorba cea spurcată, vicleană și vătămătoare. Cel ce ai fost adăpat cu fiere, îndulceşte buzele mele cu paza poruncilor Tale. Cel ce ai avut inima străpunsă, inimă curată zideşte întru mine, iar cu dulcele Tău nume, îndulceşte mintea şi graiul meu și îmblânzeşte inima mea cea crudă. Cu umilinţa Ta acoperă pornirile mele cele dobitoceşti. Cel ce Ţi-ai dat sufletul pe Cruce, ia aminte la sufletul meu şi-l mântuieşte. Cu moartea Ta, omoară cugetul meu cel Trupesc, ca să fiu mort pentru lume şi înviază sufletul meu cel omorât de păcat. Cu înălţarea Ta, înalţă sufletul meu cel omorât cu tot felul de păcate, așa încât să slăbească gândurile mele cele rele şi inima mea să nu se lipească de cele lumeşti. Sufletul meu să se lipească de Tine şi pe mine să mă sprijinească dreapta Ta, că bine îmi este mie a mă lipi de Domnul şi a-mi pune în Domnul nădejdea mântuirii mele. Sălăşluieşte-Te cu totul în inima mea şi înmiresmează-mă cu iubirea Ta, preadulce Iisuse, ca să nu mai viez mie, ci Ţie, Stăpânul şi Dumnezeul meu, Cel ce atât de mult m-ai iubit pe mine, încât Ţi-ai vărsat preascumpul Tău Sânge pentru răscumpărarea mea. Doamne, cel ce ai fost străin şi nu ai avut unde să-ţi pleci capul, îngăduieşte-mi mie, Stăpâne, să-mi plec capul la sânul Tău ca şi Ioan, plăcutul Tău.

Doamne, eu Te-am hulit, Te-am mâniat, Te-am batjocorit, Te-am alungat, Te-am răstignit şi Te-am lepădat de tot de la viaţa mea. Dă-mi-Te mie, Doamne, ca să nu simt ruşinea răcelii faţă de Tine. Doamne ajută-mă pe mine, ca pe Tine să Te ascult, pe Tine să te iubesc, Ţie să-ţi urmez şi pe Tine să te laud, ca Tu să fii pacea mea, liniştea mea, bucuria mea şi mângâierea mea!

Doamne, apropie-mă de Crucea Ta, ţine-mă legat de Tine, ca împreună cu Nicodim să Te pogor de pe Cruce și împreună cu Iosif să te înfăşor în curatul giulgiu al pocăinţei mele şi împreună cu Preacurata Maica Ta să-Ţi spăl cu lacrimi rănile Tale cele de viaţă făcătoare şi să Te aşez în mormântul inimii mele, în care până acum nu ai avut loc, fiind eu sălaş cu totul păcatului, peşteră tâlharilor celor vânzători de suflete, locaşul patimilor nenumărate! Pe aceasta Ţi-o dau pe veci! Sălăşluieşte-Te într-însa, curăţeşte-o şi o fă cămară plăcută Dumnezeieştii Tale stăpâniri!

Pune pe umerii mei jugul cel uşor şi blând al Crucii Tale. Ține-mă şi pe mine în dulcea şi plăcuta robie a iubirii Tale de oameni. Stăpâneşte peste mine şi toate spre folosul meu le întocmeşte, însă nu precum voiesc eu, ci precum voieşti Tu. Nu lăsa să se împlinească nici o voinţă a mea rea şi nefolositoare, ca să nu cad iarăşi în robia păcatului, care până acum m-a stăpânit, ci cu voia Ta fa să se împlinească toate cele spre mântuirea mea.

Doamne, Ţie mă încredinţez! Fă ca pe Tine, Domnul şi Dumnezeul meu, Cel răstignit şi înviat, să Te am veşnic înaintea ochilor mei celor înţelegători, în inimă, în minte, în gânduri şi în toate simţurile mele, iar la ieşirea mea din acest trup stricăcios să mă primeşti în mâinile Tale cele pătrunse de cuiele Crucii şi să mă acoperi de duhurile cele rele din văzduh, oştean împărăţiei Tale facându-mă, împreună cu toţi aleşii care din veac Ţi-au bineplăcut Ţie, în vecii vecilor. AMIN!